YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN ESASLAR

A- Genel İlkeler:

1) 11.04.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6287 sayılı Kanun’un 14/f

maddesi uyarınca yurt dışından öğrenci kabul etmek isteyen üniversitelerin Yükseköğretim Kurulu

onayı ile yurt dışından öğrenci kabul etmesi,

2) a) Yurt dışından öğrenci kabul edecek yükseköğretim kurumlarının kontenjan

önerilerinin belirlenecek takvim çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu tarafından toplanması,

b) Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarının, bir önceki yıl ÖSYS Yükseköğretim

Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programların kontenjanlarının %50'sini

geçmeyecek şekilde önerilerin üniversitelerden alınarak, yükseköğretim kurumlarının fiziki alt yapısı,

öğretim üyesi yeterliği, o programda okuyan öğrenci sayısı dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu

tarafından belirlenmesi, ilgili yılda yeni açılan (ilk defa öğrenci alan) programlar için ÖSYS

kontenjanları ile birlikte önerilmesi halinde yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarının

değerlendirilmesi, ÖSYS Ek Yerleştirme işlemleri sırasında ilk defa öğrenci alan programların yer

almaması,

c) Söz konusu programların kontenjanları ile öğretim dili, hazırlık sınıfına ilişkin bilgilerin

Yükseköğretim Kurulu internet sitesinde yayınlanması,

d) Yükseköğretim programlarının eğitim ücreti, sağlık raporu vb koşullarının üniversiteleri

tarafından ilan edilmesi,

3) Yabancı öğrenci kabul etmek isteyen üniversitelerin ön lisans ve lisansta birinci öğretim,

ikinci öğretim, uzaktan eğitim ve açık öğretim programlarında kontenjan ayrılması, METEB bağlantılı

(eğitim öğretim ... Endüstri Meslek Lisesinde vb) programlara kontenjan ayrılmaması,

4) Yurt dışından öğrenci kabulü sırasında öğrenci başvurularının değerlendirilmesinde

üniversitelerin yabancı uyruklu öğrenci kabulünde kullanılması önerilen ve Yükseköğretim Kurulu

tarafından onaylanan sınavlardan; lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların (Abitur,

International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerine bir sınırlama getirilmemesine

ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, vs.) geçerlilik sürelerinin iki yıl ile

sınırlandırılması,

5) Devlet üniversitelerinde istisna yapılmaksızın yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden

her yıl alınacak öğrenim ücretinin asgari ve azami miktarının Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmesi,

6) Vakıf yükseköğretim kurumlarına yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak

öğretim ücretinin daha önceki yıllarda olduğu gibi yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarınca

belirlenmesi,

7) Yurt dışından öğrenci kabul edecek üniversite kontenjanına başvuru olmaması veya

kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanların Hukuk, Tıp, Diş

Hekimliği, Eczacılık programları dışındaki diğer programlar için üniversite talep ettiği takdirde; aynı

üniversitenin diğer program kontenjanlarına 2/b maddesindeki kontenjan belirleme sınırlarını

aşmamak şartıyla üniversitelerin ilgili kurulları tarafından aktarılabilmesi, Tıp, Diş Hekimliği,

Eczacılık, Hukuk programlarında ise Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile aktarılabilmesi,

B- Başvuracak Adaylar:

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni

alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk

Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını

belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya

dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü

bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı

Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu

durumdaki çift uyrukluların

*4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu

öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların

(ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk

okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”

b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından

kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede

tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde

açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan

GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve

liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

başvurularının kabul edilmesi,

b) Adaylardan

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de

tamamlayanların,

2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip

GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere

kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

*3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift

uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)

4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC

liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki

kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip

olacaklar hariç),

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı

liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan

doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların

başvurularının kabul edilmemesi,

C- Üniversitelerin Kabul Koşullarına İlişkin İlkeler:

1) Ülkelerin kendi ulusal sınavları, uluslararası sınavlar, ortaöğretim (lise) not ortalamaları,

üniversite tarafından yapılan sınav vb. gibi öğrenci kabulünde kullanılacak yöntemlerin minimum

puanlarının da yer aldığı yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin esasların Üniversite senatolarınca

kabul edilen bir yönerge veya yönetmelik şeklinde düzenlenerek Yükseköğretim Genel Kurulu’nun

onayına sunulması,

2) Üniversitelerce belirlenecek şart ve esaslara, yurt dışından gelecek öğrencilerin maddi

imkanlarının ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürmeye imkan sağlamasını temin etmek amacıyla

maddi bir güvence miktarının eklenmesi,

3) Ülkemizdeki üniversitelerin yasal olarak ülkemize gelen yabancı uyruklu adaylardan kabul

ettikleri öğrencilere kabul mektubu veya eşdeğer bir belge düzenlemeleri,

Yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarının kabul etmesi halinde ara dönemde başvuran

adaylara ilişkin olarak ise incelemenin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılarak başvuru

şartını sağlayan adaylara bir önceki yıldaki ilgili üniversitenin yurtdışından öğrenci kabul kontenjanın

1/3’ünü aşmayacak şekilde bir sonraki eğitim öğretim yılı için “ön kabul mektubu” veya eşdeğer bir

belge düzenlenebilmesi,

4) Yurt dışından gelecek öğrencilerin tercihlerinde ülkemiz üniversitelerini seçmelerine imkan

sağlamak üzere üniversitelerimizi tanıtıcı doküman ve katalogların hazırlanması, üniversitelerimizin

yurtdışındaki eğitim fuarlarına katılımlarının teşvik edilmesi ve başvuran veya gelen öğrencilere

yardımcı olmak amacıyla üniversitelerce bünyelerinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofislerinin

oluşturulması,

5) Yükseköğretim kurumlarının belirlenen yurt dışından gelecek öğrenci kontenjanı

çerçevesinde uygulama takvimini belirleyerek akademik takviminde belirtmesine, kayıt olan

öğrenciler ile ilgili bilgilerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirmesi,

6) Yurt dışından gelecek öğrencilerin Türkçe düzeylerinin, kabul hakkı kazandığı üniversite

tarafından belirlenen koşullar ve istenen belgeler çerçevesinde ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından

değerlendirilmesi

uygun görülmüştür.

* : Danıştay 8. Dairesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı uyarınca 21.5.2014 tarihli

Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Yürütme Kuruluna verilen yetkiye dayanarak

16.07.2014 Tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nda başvuru yapabilecek adaylara ilişkin

alınan karara göre düzenlenmiştir.


Oluşturma: 22 Mart 2018