Amaç

Uşak Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü 2013 yılında uluslarası öğrencilerimizle ilişkiler kurmak, geliştirmek ve sürdürmek ve bu amaçla faaliyetler gerçekleştirmek için kurulmuştur. Birimde Koordinatör, Koordinatör Yardımcısı, Memurlar, Uzmanlar ve Sekreter görev yapmaktadır.

Misyon

Üniversite'nin uluslararası öğrencilerle ilişkilerini geniş bir alanda sürdürülebilmesi ve tanımlanmasını esas alır. Üniversitenin uluslararası öğrencilerle ilişkilerinin eğitimsel, kültürel, sosyal ve sanatsal boyutlarının geliştirilmesini ve faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili kurumsal düzenlemeleri kapsar.

Vizyon

Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü' ne bağlı olarak görev yapan ve Genel Koordinatör' ün yetki ve sorumluluğu altında Üniversite'nin uluslararası öğrencileri ile ilişkilerini sağlamak, yürütmek ve geliştirmek üzere faaliyet gösteren Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü' nün kuruluş ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

 Faaliyet Alanlarımız

§  Üniversitemizde öğrenim görmek için başvuran ve/veya kayıt olacak uluslararası öğrenciler ile öğrenimini sürdüren öğrencilere yardımcı olmak.

 

§  Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile işbirliği yaparak uluslararası öğrencilerin başvuruları, kayıtları ve sağlık sigortaları ile ilgili tedbirleri almak ve rehberlik hizmetlerini yürütmek.

 

§  Üniversitemiz Kurumsal İletişim Merkezi ile işbirliği yaparak yurtdışından gelecek öğrencilerin Üniversitemizi tercih etmesine imkân sağlamak üzere Üniversitemizi tanıtıcı yazılı ve görsel materyaller (CD, broşür ve katalog) hazırlamak; Üniversite'nin imkânları aracılığıyla bu materyalleri basmak ve yaymak için çalışmalarda bulunmak.

 

§  Üniversitemizi tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurtdışında düzenlenen toplantılara ve eğitim fuarlarına katılmak ve organizasyonlar düzenlemek.

 

§  Avrupa Birliği programları da dâhil olmak üzere, yurtdışındaki üniversiteler, üniversitelere bağlı birimler, araştırma merkezleri ve benzeri kurumlarla ikili ve çok taraflı işbirliği kurmak, bu birimlerle değişim programları ve ortak projeler gerçekleştirmek ve eğitimle ilgili faaliyetler düzenlemek.

 

§  Üniversite'nin ve faaliyetlerinin yurtdışında daha iyi tanınması ve Üniversite’de öğrenim gören uluslararası öğrenci sayısının artırılması için gerekli stratejileri belirlemek, bu amaçla faaliyet programları planlamak ve bu programları yürütmek.

 

§  Üniversite'deki uluslararası öğrencilerin ihtiyaçlarını tespit etmek ve bunların karşılanması için gerekli eşgüdüm çalışmalarını yapmak; bu öğrencilerin Üniversite'ye ve çevreye uyumunu sağlamak için tanıtım programları da dâhil olmak üzere programlar yapıp yürütmek ve faaliyetler düzenlemek; bu öğrencilerin Üniversite'deki çalışmalarını kolaylaştırmak için gerekli stratejiyi saptayıp uygulanmasını sağlamak.

 

§  Web sayfası ve e-posta, sosyal medya gibi yeni teknolojileri de kullanarak, Üniversite’deki eğitim ve öğrenimle ilgili fırsatların uluslararası öğrencilere duyurulmasını ve tanıtılmasını sağlamak.